รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑
  น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน บน.๑ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการ บน.๑ ...


 เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
  น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) ถ.บายพาส (ปักธงชัย - จอหอ) ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...


 หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ณ รร.บ้านหนองแฟบ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...


 กองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
  น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธ.ค.๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...


 หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือ
ณ รร.บ้านหนองพลวงใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ...


  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน บน.๑ โครงการ "ทอ.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑" ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ...


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ นำรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองสะเดา ต.หนองจะบก อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ ...


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
  น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ ...


  หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านจาน ต.กำปัง อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา
  น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านจาน ต.กำปัง อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ ...


  อ่านเพิ่มเติม...